Jesteś w: Strona Główna | Warunki Gwarancji

WARUNKI GWARANCJI:

 1. Oznaczenie pojęć:
  • WARUNKI GWARANCJI – niniejszy dokument.
  • GWARANT – Arcade Audio sp. z o.o., ul. Galicyjska 2, 32-091 Michałowice, NIP: 9451959146, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, nr KRS 0000099188.
  • GWARANCJA – uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji, a w sprawach nieuregulowanych z przepisów KC.
  • KARTA GWARANCYJNA – niniejszy dokument.
  • SPRZĘT – urządzenie dystrybuowane przez Gwaranta, które posiada plombę gwarancyjną Gwaranta oraz nazwa, model i numer fabryczny jest zapisany w bazie Gwaranta.
  • SPRZEDAWCA – podmiot, który dokonał na rzecz Detalicznego Nabywcy Sprzętu sprzedaży Sprzętu.
  • SIŁA WYŻSZA - zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant lub Punkt Serwisowy dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe.
  • DETALICZNY NABYWCA SPRZĘTU – nabywca kupujący Sprzęt do własnego użytku
  • NAPRAWA – czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętej Gwarancją na podstawie zgło­szenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności,
  • UPRAWNIONY Z GWARANCJI – Detaliczny Nabywca Sprzętu będący w posiadaniu ważnej w rozumieniu Warunków Gwarancji Karty Gwarancyjnej i dokumentu zakupu (zgodnego z postanowieniami Warunków Gwarancji).
  • PUNKT SERWISOWY – Siedziba Gwaranta.
 2. W zakresie i na zasadach przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji – Gwarant udziela gwarancji prawidłowego działania Sprzętu.
 3. Okres Gwarancji jest określony w KARCIE GWARANCYJNEJ licząc od daty sprzedaży Sprzętu przez Sprzedawcę, i wynosi:
  • dla producenta RCF, KV2 Audio: 36 miesięcy.
  • dla producenta Orange, ART: 24 miesiące z wyłączeniem lamp elektronowych oraz głośników gdzie okres Gwarancji na te elementy wynosi 90 dni.
  • dla producenta Superlux: 24 miesiące.
  • dla wszystkich powyższych producentów powyższy okres gwarancji jest ograniczony do 5 lat od daty wprowadzenia produktu na rynek polski.
 4. KARTA GWARANCYJNA jest dostępna na stronie internetowej GWARANTA, a uprawnienia gwarancyjne zostaną zrealizowane na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego z Gwarancji paragonu lub faktury stanowiących – poprzez odwołanie się do typu oraz numeru fabrycznego Sprzętu – dowód sprzedaży Sprzętu przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku konieczności dokonania naprawy, Uprawniony z Gwarancji obowiązany jest do dostarczenia Sprzętu do miejsca zakupu lub Punktu Serwisowego Gwaranta, dołączając kopię dowodu sprzedaży oraz opis reklamowanej wady.
 6. Obowiązki Gwaranta ograniczają się jedynie do naprawy  rzeczy  - wyłączona zostaje możliwość żądania wymiany wadliwego Sprzętu na wolny od wad lub/i zwrotu lub obniżenia ceny zakupu Sprzętu.
 7. Gwarant zapewnia usunięcie wad poprzez naprawę Sprzętu w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych licząc od dostarczenia  Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Warunkach Gwarancji. W przypadku niedostarczenia kompletu wymaganych dokumentów czas rozpoczęcia naprawy liczy się od dnia ich dostarczenia. W razie konieczności sprowadzenia materiałów niedostępnych w Polsce termin może się wydłużyć do 6 miesięcy.
 8. Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne, wynikłe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie.
 9. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
  1. wad/uszkodzeń powstałych w wyniku Siły Wyższej, zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, zalanie, uszkodzenia mechaniczne powstałe po sprzedaży, przedostanie się do sprzętu zanieczyszczeń lub ciał obcych - do których doszło z przyczyn zewnętrznych, nietkwiących w Sprzęcie) oraz działań lub zaniechań Uprawnionego z Gwarancji lub osób, za które uprawniony z Gwarancji ponosi odpowiedzialność;
  2. wykonania czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi powinny być wykonywane przez użytkownika lub na jego koszt, w szczególności takich jak np. instalacja i podłączenie Sprzętu, konserwacja, wymiana kabli przyłączeniowych, czyszczenie, regulacja Sprzętu, wymiana akcesoriów podlegających okresowej wymianie (np. żarówki) oraz wad wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, o których mowa w niniejszym podpunkcie;
  3. wad/uszkodzeń powstałych w wyniku używania Sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, w tym w szczególności wad powstałych w wyniku: niewłaściwego przechowywania, instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niedokonania wymaganych przeglądów, niewłaściwej konserwacji, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, przekroczenia mocy znamionowej głośników,
  4. wad/uszkodzeń wynikłych z uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej lub energetycznej), a także korozji, w przypadku eksploatacji Sprzętu w warunkach dużego zawilgocenia oraz zalania;
  5. elementów ze szkła, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwień, odprysków, pęknięć, wgnieceń;
  6. wad/uszkodzeń wynikłych z samodzielnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń Sprzętu lub jego części oraz innych samodzielnych ingerencji w Sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi;
  7. żądania zwrotu utraconych zysków/korzyści w związku z wadą Sprzętu.
 10. W przypadku braku podstaw do uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na podstawie Gwarancji (w szczególności z uwagi na: niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego Gwarancją, upływ terminu Gwarancji, wygaśnięcie Gwarancji), Gwarant poinformuje zgłaszającego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko. Jeśli zgłoszenie okazało się nieuzasadnione i nie zostało uwzględnione, wszelkie koszty związane z dostarczeniem i odebraniem Sprzętu ponosi zgłaszający. Za nieuzasadnione zgłoszenie Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (in­stalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 11. Wady powstałe z winy producenta ujawnione w okresie objętym Gwarancją mogą być usuwane wyłącznie przez autoryzowany serwis Gwaranta.
 12. Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji Punktowi Serwisowemu winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane w szczególności oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji od Sprzedawcy.
 13. Diagnostyka Sprzętu w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego jest usługą płatną.
 14. Niezależnie od daty sprzedaży, Gwarancja wygasa w momencie, gdy dany model Sprzętu został wycofany z oferty przez producenta i brak jest części serwisowych odpowiednich dla Sprzętu.
 15. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji bę­dą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 16. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień osoby, która nabyła Sprzęt, jakie posiada wobec Sprzedawcy, wynikających z Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 17. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorstwami - na podstawie art. 558 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz U. z 2014r, poz 121) - strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

Produkty marki T-Rex Effects są objęte gwarancją producenta, zawartą na warunkach opisanych na stronie internetowej producenta: https://www.t-rex-effects.com/service.

Katalog Produktów